سرزمین خورشید

تفریحی

این وبلاگ توسط CYBER TELNET هک شد

آپلود عکس

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۴ساعت ۲:۳۱ قبل از ظهر  توسط محمد انصاری تبار  | 

    

معبودم سکوتم را از صداي تنهاييم بدان ..

نميخوانم و نميگويم چون درونم هيچ بوده و تو آمدي برايم

قصه هايي از عشق سراييدي و به من قصه باران آموختي ميداني قصه باران

قصه شستن غمهاست و درون انسانها پر از غم و تنهايي است

ونگاهم به باران تو افتاد و ناگهان تمام تنهاييم را فراموش کردم

و به تو و داشتن تو ميبالم تنهاتر از يک برگ با باد شاديها

محجورم درآبهاي سرور آور تابستان آرام ميرانمگناهم را نميدانم

 تقاصم را سبکتر کن

 مرا اين گونه آزردن

 خدا را خوش نمي‌آيد

 مرا از غم رهايم کن

 جوابي ده مرا يارا

که اين سان بودن و مردن

 خدا را خوش نمي‌آيد

 بگو جانا گناهم چيست

که اينگونه سزاوارم؟

که هر شب خون دل خوردن

خدا را خوش نمي‌آيد

 دلي پر درد و آه دارم

 که آن را غرور من

 بها دار زير پا بردن

 

خدا را خوش نمي‌آيد+ نوشته شده در  جمعه هجدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت ۱۶:۳۰ بعد از ظهر  توسط محمد انصاری تبار  | Image hosting by TinyPic

 
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستتدارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت ۱۶:۱ بعد از ظهر  توسط محمد انصاری تبار  | 

www.khanooooomy.blogfa.com

ساده به آسمان نگاه كردم و صبح شد.

 شتاب گرفتم و بلعیدم و پوشیدم و سرازیر شدم.

نگاهم غریب‌تر شد وقتی از میان تیر‌های آهنی گذشتم،

سر‌به‌زیر و آرام.


و تو مهتاب، ندمیدی، نه در شب و نه صبح كنار خورشید.

 رو‌به‌رویم نشستند و خیره لبهای من كه بی‌وقفه باز می‌شد و بسته.

 نگاهشان حسرت بود و نگاهم هراس.

 صف در صف روی نیمكتهای داغ جوانی، تشنه و من خسته.

 قربانی كدام درد خواهند‌شد و چه پیوسته می‌دود و ریشه‌می‌كند نسل به نسل.

 به سجده نشسته‌ام در هر نگاه و هر ركعتی قنوت عشق، ناتوان و بریده.


و تو ننشسته‌ای در نگاهم.

 حتی آن انتها، مبهوت آنچه در تو میگذرد.

 می‌دانم خسته‌ای، روی آخرین نیمكت،

 چانه در دست و عاشق. نگاه كن مهتاب شكوفه‌ها سرك می‌كشند و تو خشك مانده‌ای.

 نگاه كن كه چگونه قناری‌های عاشق نشسته‌اند بال در بال و چشم در چشم.

و آوازشان نه به بیرون است كه درون قفس عشق مي‌ورزند

 و با همان نفس می‌كشند.

هیچ قدرتی توان تغییر تقدیر را ندارد جز عشق.

 چه باك از طوفانی كه می‌وزد و مرا به هر طرف می‌كشاند

 و تو را در شن های روان می‌غلتاند.

تو رفته‌ای و من با خود آشوبی را به دوش می‌كشم

 می‌بلعم و می‌پوشم و سرازیر می‌شوم.

ساده به آسمان می‌نگرم، شب می‌آید و مهتاب نمی‌آید

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت ۱۵:۳۲ بعد از ظهر  توسط محمد انصاری تبار  |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 LoveLove

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۸۷ساعت ۱۹:۵۵ بعد از ظهر  توسط محمد انصاری تبار  | 
+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۸۷ساعت ۸:۵۳ قبل از ظهر  توسط محمد انصاری تبار  | 

3dgirl.blogfa.com عكس هاي متن دار عاشقانه ، عكس عشقولانه 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم تیر ۱۳۸۷ساعت ۲۱:۳۱ بعد از ظهر  توسط محمد انصاری تبار  | love

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۷ساعت ۱۷:۲۸ بعد از ظهر  توسط محمد انصاری تبار  | 

 

 

3dgirl.blogfa.com عكس هاي متن دار عاشقانه ، عكس عشقولانه3dgirl.blogfa.com عكس هاي متن دار عاشقانه ، عكس عشقولانه
3dgirl.blogfa.com عكس هاي متن دار عاشقانه ، عكس عشقولانه+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۷ساعت ۱۷:۷ بعد از ظهر  توسط محمد انصاری تبار  |         دل من باز گریست

               قلب من باز ترک خورد و شکست

                    باز هنگام سفر بود و من

              از چشمانت میخواندم که به آسانی

                  از این شهر سفر خواهی کرد

                و نخواهی فهمید بی تو این باغ

                            پر از پاییز است

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۸۷ساعت ۲۱:۴۲ بعد از ظهر  توسط محمد انصاری تبار  | 
  

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۸۷ساعت ۲۱:۴ بعد از ظهر  توسط محمد انصاری تبار  | 

TinyPic image


 

 

 

TinyPic image

I Love you

+ نوشته شده در  شنبه هشتم تیر ۱۳۸۷ساعت ۱۶:۵۸ بعد از ظهر  توسط محمد انصاری تبار  | 

http://aycu02.webshots.com/image/46601/2000098023108482636_rs.jpg

 

+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم خرداد ۱۳۸۷ساعت ۱۷:۴۴ بعد از ظهر  توسط محمد انصاری تبار  | 


 

+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم خرداد ۱۳۸۷ساعت ۱۵:۴۱ بعد از ظهر  توسط محمد انصاری تبار  | 

 حرفهای یک عاشق

+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم خرداد ۱۳۸۷ساعت ۱۵:۱۳ بعد از ظهر  توسط محمد انصاری تبار  | 

فکر نکنی فقط ما آدما دل داریم

+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم خرداد ۱۳۸۷ساعت ۱۵:۷ بعد از ظهر  توسط محمد انصاری تبار  | 

با سلام به همه دوستان و بازدید کنندگان عزیز وبلاگ جدیدم با نا م

 شیرینی سرای شبنم آماده بازدیده فقط بازدید کردید مواظب باشید

 دهنتون آب نیفته که من دیگه مسئول نیستم

 اگه دوست داشتید و مارو قابل دونستید

نظر یادتون نره

http://shirinishabnam.blogfa.com/

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۸۷ساعت ۱۳:۲۴ بعد از ظهر  توسط محمد انصاری تبار  | 

عروسي خانم دوشيزه ... آيا وکيلم شما را به مهر : گوگل عدد سکه بهار

آزادي / يک وب کم / سند يک سايت اينترنت اختصاصي دات کام / يک مودم

DSL / اينترنت پرسرعت به اندازه طول عمر نوح! / LCD و شمعدان / يک

هدست بي سيم / چهارده روم اختصاصي به نيت چهارده ... / پنج گيگا بايت

ميل باکس اختصاصي به نيت پنج ... به عقد دائم آقاي... در بياورم ؟ جمعيت :

عروس رفته آف هاش رو چک کنه!!! حاج آقا : براي بار دوم آيا وکيلم ؟

جمعيت : عروس رفته ويروس کش آپديت کنه!! حاج آقا :!!!BUZZ , براي بار

سوم...

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۸۷ساعت ۱۱:۳۶ قبل از ظهر  توسط محمد انصاری تبار  | 

هیچ نگذار عزیزترینت

 

به زور لبخند بزند

 

بعضی وقتها باید

 

تا نهایت آرامش گریست

 

آن گاه تبسمش زیبا تراز

 

رنگین کمان بعد از باران خواهد شد

  

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم خرداد ۱۳۸۷ساعت ۲۰:۳ بعد از ظهر  توسط محمد انصاری تبار  | 

 

این هم تقدیم به همه پرسپولیسیهای عزیز

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم خرداد ۱۳۸۷ساعت ۱۸:۲۶ بعد از ظهر  توسط محمد انصاری تبار  | 

تا آخرین لحظه دوستت دارم

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم خرداد ۱۳۸۷ساعت ۱۳:۵۱ بعد از ظهر  توسط محمد انصاری تبار  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم خرداد ۱۳۸۷ساعت ۱۳:۳۴ بعد از ظهر  توسط محمد انصاری تبار  | 

باز هم منو این خاطره ها

از خدا پرسیدم چی دوست داری؟

گفت :سخاوت

دیوانه گفت: حقامت

غم گفت: ملامت

کوه گفت:صلابت

معشوق گفت: نگاهت

فدای تو که گفتی: رفاقت

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم خرداد ۱۳۸۷ساعت ۱۳:۲۵ بعد از ظهر  توسط محمد انصاری تبار  | 

 
+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم خرداد ۱۳۸۷ساعت ۱۲:۵۷ بعد از ظهر  توسط محمد انصاری تبار  | 

تقدیم به بهترین دوست عزیزم Z  که واسم از یه دنیا با ارزش تره

 امیدوارم گل باشید اما عمرتون مثل گل نباشه

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۷ساعت ۱۸:۱۵ بعد از ظهر  توسط محمد انصاری تبار  | 

نویسنده توسط مدیریت وبلاگ

عشق واقعی یعنی این

+ نوشته شده در  جمعه دهم خرداد ۱۳۸۷ساعت ۱۲:۴۵ بعد از ظهر  توسط محمد انصاری تبار  | 

فرستنده : مدیر وبلاگ شهید ولایت

باز هم موسم پرپر شدن گل آمد

باز هم فصل فراق گل و بلبل آمد

آسمان دل ما ابرى و بارانى شد

ديده را موسم اشك و گهرافشانى شد

دل بى‏سوز و گداز از غم زهرا دل نيست

دل اگر نشكند از ماتم او، جز گل نيست

خون و اشك از دل و از ديده ما مى‏جوشد

فاطمه صورت خود را ز على مى‏پوشد

فرستنده مدیر وبلاگ راز اشک

(شهید ولایت)

+ نوشته شده در  جمعه دهم خرداد ۱۳۸۷ساعت ۱۲:۲۱ بعد از ظهر  توسط محمد انصاری تبار  | 

فرستنده : توسط دوست عزیزم شهریار قوامی از کرج

این واقعه اخیراً درشمال تگزاس اتفاق افتاده است.

زنی در روز یکشنبه برای قایقرانی رفته بود وبا خودش

چندتا قوطی نوشابه برده وآنها رادریخچال گذاشت .

روزدوشنبه اوبه بیمارستان منتقل شد ودربخش

مراقبتهای ویژه بستری شدودرروز چهارشنبه فوت کرد.

 کالبدشکافی نشان داد که دراثربیماری عفونی

لپتوسپیروز مرده است.نتیجه تحقیقات نشان داد که

او قوطی نوشابه را بدون لیوان استفاده کرده است.

آزمایشات نشان داد که قوطی ها آلوده به ادرارخشک شده

 موش صحرایی بوده است وبخاطرهمین

دچار مرگ عفونی شده است

+ نوشته شده در  جمعه دهم خرداد ۱۳۸۷ساعت ۱۰:۶ قبل از ظهر  توسط محمد انصاری تبار  | 

جشن تولد 21 سالگیم

با سلام به همه کاربران و دوستان عزیز

به اطلاع میرسونم که امروز جشن تولد ۲۱ سالگی من بود

در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۶۶ من در شهر مشهد به دنیا اومدم

 به همین خاطر فال ماه های سال رو گذاشتم

خصوصا متولدین اردیبهشت و بهمن

میتونید از فال ماه تولد خودتون بازدید کنید

فروردین ماه : خیال می کنید که فقط شما هستید که دچار اینهمه نگرانی و نابسامانی شده اید ؟ نگاهی به دور و بر خود بیاندازید می بینید که بر هر که بنگری به همین درد مبتلاست . همه درد دارند و همه گرفتارند و همه هم خیال می کنند که دردها و گرفتاری های آنان بیشتر و بزرگتر از مال سایرین است . شما باید سعی کنید که خود را بسازید و با اتکا به مراحم حضرت پروردگار مشکلات خود را حل کنید . شما از ناحیه دو تن از نزدیکان خود دلواپسی و نگرانی دارید که یکی جسمی و یکی روحی است . دل قوی دارید و امیدوار باشید که دو نگرانی شما رفع خواهد شد. متولدین فروردین ماه افرادی متکی بخود هستند که گاهی این اتکا به درجه غرور می رسد. از غرور خود کم کنید. در طالع شما انجام یک سفر در حال تکوین است سعی کنید از این سفر حداکثر بهره را ببرید و به حرف های بدخواهان و حسودان هم گوش نکنید. حضرت حافظ بزرگوار برای شما سروده است " نیکنامی خواهی ای دل با بدان صحبت مدار – خود پسندی جان من برهان نادانی بود " . شما سعی کنید در این ماه به متولدین بهمن ماه بیشتر نزدیک شوید . و برعکس از متولدین آذر ماه بیشتر دور شوید.


                                  خصوصی                              

 اردیبهشت ماه : شما بطور مدام در اندیشه تعویض هستید یا ماشین یا کار  و یا منزل و این همه تنوع و تلون از آدمی که قدرت مدیریت در او فوق العاده است بعید است . در یک صراط مستقیم حرکت کنید که به قول شاعر : کسندیدم که گم شد از ره راست . سالهاست که در آرزوی یک تغییر جسمانی هستید و اگر در زندگی شکستی نصیب شما شود بخاطر همین تغییر است . اخلاق شما بهاری است . ثبات ندارید. گاه صد در صد مثبت فکر می کنید و گاه نیز همه اعمال و رفتار و گفتارتان صد در صد منفی است . متولدین ماه دوم سال بسیار به سفر علاقمندند و در حال حاضر نیز برای انجام یک سفر در حال برنامه ریزی هستید . چرا سعی نمی کنید که از شرایط موجود حداکثر بهره برداری را برای تامین آتیه خود بکنید . از حضرت جافظ این بیت فال این ماه شماست " ایمن مشو ز عشوه دنیا که این عجوز – مکاره مینشیند و محتاله می رود " . بریا این ماه شما متولدین شهریور ماه شانس می آورند و متولدین مهر ماه بد شانسی می شوند .


خرداد ماه : درست است که بخت و شانس در زندگی هر کس نقش سازنده و ارزنده دارد ولی این دلیل بر آن نمی شود که شما زندگی را عاطل و باطل بگذارید و عذر و بهانه بیاورید که من شانس ندارم . بد شانسی شما بیشتر از این است که گوش شنوا ندارید. مخصوصا برای شنیدن نصایح و سخنان خیرخواهانه ای که به شما گفته می شود شما فکر می کنید که در اقیانوسی پر از کوسه های درنده و خطرناک تنها رها شده اید در حالی که در همین زمان چندین قلب پاک به یاد شما می تپد و چندین چشم مشتاق ، نگران حال و روز شما هستند . در اندیشه به دست آوردن پولی هستید که فکر می کنید متعلق به خود شماست . این پول به دست شما می رسد ولی رسیدن آن به زمان احتیاج دارد . در دل شما یک آرزوی دیرین و شیرین وجود دارد که توصیه می شود فکر رسیدن به این آرزو را از سرتان بیرون کنید . ببینید که حضرت حافظ چه فرموده است " مرا روز ازل اری بجز رندی نفرمودند – هر آن قسمت که آن جا رفت از آن افزون نخواهد شد " . برای دوستی های تازه متولدین آذر ماه بر متولدین سایر ماهها مخصوصا متولدین مرداد ماه برتری دارند.


 

تیر ماه : اگر آب دست دارید زمین بگذارید و به انجام معامله ای که در دست اقدام دارید بپردازید که بطور قطع و یقین در زندگی شما و خانواده تان تاثیرات مثبت فراوان خواهد داشت . گرچه متولدین ماه چهارم سال بطور طبیعی و ذاتی افرادی دقیق و صبور و زرنگ هستند ولی فراموش نکنید که هیچ کس از مشورت با خردمندان و خبرگان ضرر نکرده است . در این ماه هنرمندان و ورزشکاران و افرادی که به هر علت دارای نام و شهرتی هستند و یا به دنبال نام و شهرت هستند موفقیت هایی نصیبشان خواهد شد . اگر طلبه علم و محصل علوم هستید به شما مژده می دهیم که شاهد مراد را در آغوش خواهید گرفت چون بطور کلی در این ماه دنیا به کام متولدین تیر ماه است . تا می توانید به شکرانه پیروزی هایتان به مستمندان و نیازمندان انفاق کنید و از آنان دستگیری به عمل آورید . حضرت حافظ نیز برای فال این ماه شما گفته است " چنان زندگانی کن ادر جهان – که چون مرده باشی نگویند مرد " . ستاره بخت شما در این ماه با ستاره متولدین اسفند ماه برابر و با متولدین آبان ماه نابرابر است .

 


 

مرداد ماه : چرا این همه یاس ؟ چرا این همه ناامیدی ؟ فکر می کنید که دنیا آخر شده و آسمان به زمین آمده است ؟ خودتان را نبازید و دل در رحم و کرم خداوند رحمان و رحیم ببندید که بقول قدیمی ها سبب کار کل سبب است . شما یبا یک مشکل بزرگ در زندگی ربرو هستید که عامل و مسبب اصلی آن خودتان هستید و چون خود کرده را تدبیر نیست باید صبر کنید و منتظر فرصت مناسب تری باشید . متولدین مرداد ماه بطور کلی اشخاص کم طاقت و عجولی هستند بنابراین شما هم در کارها و تصمیماتی که برای پیشبرد اهداف و کارهای زندگی تان اتخاذ می کنید عجله می کنید و بدون مشورت و چاره جوئی با بزرگتران اقدام می کنید . شما به یک استراحت کامل احتیاج دارید اگر امکان دارد برای مدتی کوتاه هم که شده فضا و محیط زندگی خودتان را تغییر دهید و اگر نمی توانید سعی کنید با افراد فامیل و خانواده تان بیشتر معاشرت داشته باشید . منتظر یک خبر در اواخر ماه جاری باشید . حضرت حافظ برای شما گفته است " جهان و هر چه در او هست سهل و مختصر است – ز اهل معرفت ، این مختصر دریغ مدار " . سعی کنید در این ماه با متولدین مهر ماه بیشتر مهر داشته باشید ولی به سراغ متولدین خرداد ماه اصلا نروید.

 

 


 

شهریور ماه : باطنا آدم خوش قلب و مهربانی هستید ولی زبان شما ، چشم شما و قیافه شما برای کسانی که در امور زندگی داخلی و خارجی با آن ها سر و کار دارید خلاف آن را ثابت می کند . شما متولد گرامی ششمین ماه سال دارای طبع بهاری هستید و آفتاب و ابر و باران و گرما و سرما همه را با هم دارید . مسئولیتی بزرگ و در عین حال طاقت فرسا بر عهده شما گذاشته شده است که هم از آن خسته شده اید و هم دلتان نمی آید که آن را رها کنید. این مسئولیت شما را از پای در خواهد آورد سعی کنید از ادامه آن صرفنظر کنید. در انتظار دیدن یک عزیز سفر کرده هستید که گرچه می دانید از این دیدار نتیجه دلخواهی عاید شما نمی شود اما همچنان انتظار دیدار را می کشید. یک مسافرت در پیش دارید که هم آبی و هم هوائی و هم زمینی . سعی کنید از زندگی خانوادگی تان بیشتر لذت ببرید. نگرانی شما از بابت یکی از افراد خانواده تان هم رفع خواهد شد. خواجه حافظ شیرازی می گوید " معرفت نیست در این قوم خدایا مددی – تا برم گوهر خود را به خریدار دگر " . شما در این ماه ستاره ای برابر ستاره متولد اردیبهشت ماه و ستاره ای نابرابر با متولدین اسفند ماه دارید.

 

 


 

مهر ماه : به هوش باشید که یک رویداد در این ماه در انتظار شماست که اگر فرصت ها را از دست ندهید از هر لحاظ به نفع شما خواهد بود . قصد انجام یک امر اقتصادی دارید که فکر می کنید در صورت اقدام به آن زندگی شما از لحاظ مثبت زیر و رو می شود ولی فراموش نکنید که هر سکه دو رو دارد و ممکن است خدای ناکرده در زندگی شما از لحاظ منفی دگرگون شود. شما در عین حال در انتظار یک مسافرت ندیده هستید که ورود او را در نیمه ماهی که شروع کرده اید به اطلاع شما خواهند رسانید و چشم شما به دیدار او روشن خواهد شد انشاءالله . متولدین مهر ماه بطور کلی اشخاصی مهربان ، زودرنج و در عین حال مقاوم هستند سعی کنید دو خصلت اول و سوم را در خودتان تقویت و خصلت دوم را تضعیف کنید. اگر قصد تغییراتی در نوع یا محیط کار خود دارید دست نگاه دارید. یک خبر جالب برای شما در راه است. نصیحت حضرت حافظ را گوش کنید که می گوید " نصیحتی کنمت بشنو وبهانه مگیر – هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر " . در این ماه متولدین مرداد ماه برای شما خوش شانسی می آورند ولی سعی کنید از متولدین اردیبهشت ماه فاصله بگیرید.

 

 


 

آبان ماه : می دانید که قدیمی ها چه عقیده ای داشتند که آدم عاقل نباید دو بار از یک سوراخ گزیده شود. کسانی که در ماه هشتم سال به دنیا آمده اند همه با فکر و با عقل و صاحب رای هستند پس شما هم باید مشمول همین قانون کلی باشید. راهی که در پیش گرفته اید راه خطرناکی است و نه یکبار دیگر بلکه احتمال چند بار دیگر گزیده شدن دارد. هر چه زودتر در تصمیم خود برای ادامه این راه خطرناک تجدید نظر کنید. شما گذشته پرپیچ و خمی داشته اید سعی کنید حال و آینده خود را درست و امن کنید. دو نفر در زندگی شما سعی دارند در روحیات و افکار شما رسوخ و رخنه کنند ولی شما نمی توانید یا نمی خواهید که آن ها را از دست بدهید. مستقل باشید و مستقل زندگی کنید. در انتظار پیک خوش خبر هستید. ولی این خبر خوش به این زودی بدست شما نمی رسد. یک بیماری سلامت شما را به مخاطره خواهد انداخت. مواظب سلامتی خود باشید. حضرت حافظ به شما می گوید " به زلف و خال بتان دل مبند دیگر بار . اگر بجستی از این بند و این بلا ، حافظ " در این ماه برخوردهای شما با متولدین دی ماه مبارک و میمون و با متولدین تیر ماه نامبارک و نامیمون خواهد بود.

 

 


آذر ماه : شما نه تنها در میان افراد خانواده و فامیل خود بلکه در میان همکاران و همسایگان نیز محبوب و مورد قبول هستید ولی قدر این اقبال عمومی را نمی دانید و سعی دارید همگان را راضی و مجاب کنید که شایسته آنهمه احترام نیستید. ادامه این روش سبب می شود که به تدریج همه از دور و بر شما پراکنده شوند و تنها بمانید به تازگی از یک ماجرا جان سالم بدر برده اید و همین جان بدر بردن نتیجه همان احترام و اطمینانی است که همه اطرافیان به شما دارند. این درست است که انسان باید در زندگی و در معاشرت با دیگران نهایت درجه محتاط باشد اما نه این که سزای خوبی دیگران را با شک و سوءظن بدهد. در محیط شغلی شما تغییراتی در حال صورت گرفتن است سعی کنید از این تغییرات که شامل شما هم می شود حداکثر استفاده کنید. خرداد ماه برای شما آرام سپری خواهد شد . ببینید حضرت حافظ چه می گوید " مایه خوشدلی آنجاست که دلبر آن جاست – می کنم جهد که خود را مگر آن جا فکنم " . اگر در صدد دوستی های تازه هستید از متولدین دی ماه استقبال کند و دست دوستی متولدین تیر ماه را رد کند.

 


 

دی ماه : آن امیدی که از آن جا و آن کس دارید پایانی جز یاس و نا امیدی حرمان ندارد کار شما از کار مجنون که حاد تر نیست مجنون با آنهمه تلاش سرانجام آواره بیابان ها شد و در پایان نیز ناکام و نامراد از دنیا رفت. شما راه مجنون را دنبال نکنید . ستاره بخت شما با ستاره بخت فرد مورد نظرتان جور و ساز نیست. قضا و فضا را نمی دانید تغییر دهید. این درست است که { لیس للانسان الا ما سعی } اما مقصود از این دستور العمل سعی مثبت است نه سعی نفی . شما دارید عمر و زندگی خود را تلف می کنید. یک سفر تفریحی با دوستان یک دل و یک رنگ برای شما لازم و مفید است. برسر راه زندگی شما چند ستاره درخشان دیگر هم می خواهند راه آینده شما را روشن کنند از این فرصت استفاده کنید و ستاره خود را راحت کنید. از حضرت حافظ شیرازی برای این ماه شما فال گرفتیم گفت " نذر کردم گر از این غم به در آیم روزی – تا در میکده شادان و غزل خوان بروم " . با متولدین آبان ماه مهربان تر باشید ولی در این ماه با متولدین بهمن ماه کاری نداشته باشید.

 

 


 

                                  خصوصی                              

 

بهمن ماه : زندگی همین است دوست عزیز ! یکروز خوب است و زیبا و بروفق مراد و یکروز بد است و زشت و بر خلاف میل . دنیا برای هیچکس همیشه به روی یک پاشنه نمی چرخد. آن که چون آهو در دشت و دمن و چمن می دوید و می چمید یکروز می رسد که مجبور به سکوت و سکون و رکورد می شود. امید خود را از دست ندهید و ایمان خود را نیز حفظ کنید که امید وایمان شما را از ادامه زندگی تان کمک خواهند کرد. درختی نشانده اید که انتظار دارید هر چه زودتر بر و میوه شیرین و آبدار آن را ببینید بزودی آن درخت میوه مورد نظرتان را به شاخسار خواهد آورد . از راهی دور چشم انتظاری دارید. این چشم انتظاری نیز بالاخره پایان خواهد یافت. ولی آن انتظاری را که از ورود و وصوف آن مسافر عزیز دارید برآورده نخواهید یافت. اگر قصد انجام معامله یا سفر دارید اگر به مواقع دیگر موکول کنید بهتر خواهد بود. در تفال به دیوان حضرت حافظ برای شما آمد " من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم – محتسب داند که من این کارها کمتر کنم " . افراد مفید بحال زندگی شما متولدین فروردین ماه هستند ولی در این ماه به سراغ افراد متولد دی ماه نروید.

 

 


 

اسفند ماه : در اوج سرمای زمستان قدم به عرصه وجود گذاشته و حالا آخرین فصل بهار را طی می کند. خرداد ماه برای متولدین اسفند ماه خیر و خوشی و خرمی است . دست به هر کاری که بزنید به شرط آن که رعایت عقل و احتیاط را بکنید منفعت خواهید کرد مخصوصا در این ماه خرید و فروش مبارک است گرچه متولدین ماه آخر سال خود بخود افرادی محتاط و آینده نگر هستند و کمتر بی گدار به آب می زنند ولی سعی کنید که این احتیاط را به درجه ترس نرسانید که لابد می دانید از قدیم گفته اند ترس برادر مرگ است . در محیط خانواده و فامیل برسر شما گفتگوهاست ولی هیچ گفتگوئی از ناحیه هیچ کس به شما آسیبی نخواهد رسانید. بهتر است بیشتر مواظب رفتار خود در خانواده و فامیل باشید . در اواخر ملاهی که شروع کرده اید احتمال ملاقات با کسی را خواهید داشت که برای زندگی آینده شما بسیار موثر خواهد بود قدر این ملاقات را بدانید. حضرت حافظ هم می گوید " اگر برخیزد از دستم که با دلدار بنشینم – ز جام وصل می نوشم ز باغ عیش گل چینم " . در این ماه ستاره بخت شما با متولدین تیر ماه همسان و با متولدین شهریور ماه ناهمسان است .

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت ۱۸:۲۹ بعد از ظهر  توسط محمد انصاری تبار  | 

@@@.....................@@@@...........@@@.................@@......@@@@@@@@@..... @@@.................@@........@@.........@@@..............@@.......@@@................@..... @@@................@@..........@@..........@@@...........@@........@@@..........@........... @@@...............@@............@@...........@@@........@@.........@@@@@@@........... @@@...............@@............@@.............@@@.....@@..........@@@@@@@........... @@@..........@...@@..........@@...............@@@...@@...........@@@..........@........... @@@@@@@....@@........@@.................@@@.@@............@@@................@..... @@@@@@@......@@@@@......................@@@@..............@@@@@@@@@

                           تقدیم به بهترین دوستم z

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت ۱۷:۴۵ بعد از ظهر  توسط محمد انصاری تبار  | 

مطالب قدیمی‌تر